Ženy a vysoký krvný tlak

Ženy majú pri porovnaní s mužmi do 50. roku života nižší výskyt vysokého tlaku krvi (hypertenzie). Po 55. roku života sa u žien zvyšuje výskyt systolickej hypertenzie (hodnota systolického tlaku krvi je ≥ 140 mmHg) pri porovnaní s mužmi. Aj napriek tomu, že ženy tolerujú hypertenziu lepšie pri porovnaní s mužmi, majú vyššiu úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca (zníženie dodávky kyslíka a živín do srdcového svalu). Pozorovaný bol u žien aj menší benefit z antihypertenzívnej liečby pri porovnaní s mužmi pri rovnakej hodnote tlaku krvi. To všetko zrejme ovplyvňujú rizikové faktory, ktoré sa vzťahujú špeciálne na ženy. Medzi najdôležitejšie z nich patria fertilný (plodný) vek, antikoncepčné tabletky, hormonálna substitučná terapia a tehotenstvo.

V súvislosti s antihypertenzívnou liečbou je pre ženy v plodnom veku dôležité, aby sa vyhýbali potenciálne teratogénnym (vyvolávajúci vznik vrodenej poruchy) liekom, pričom by nemali užívať ani ACE-inhibítory a antagonisty angiotenzínového receptora (sartany).

Antikoncepčné tabletky sú pre väčšinu žien bezpečné, ale ich užívanie sa spája s istými rizikami. Zapríčiňujú u žien mierne zvýšenie systolického aj diastolického tlaku krvi, a to aj u žien s diagnostikovanou hypertenziou, pričom hodnoty tlaku krvi zostávajú obvykle v referenčnom rozmedzí. Môžu spôsobiť vznik alebo rozvoj hypertenzie, a v tom prípade je vhodné ich užívanie ukončiť a prejsť na inú formu antikoncepcie. Mierne zvýšenie tlaku krvi sa zvykne počas šiestich mesiacov vrátiť do normálnych hodnôt od ich vysadenia. Predpokladá sa, že hlavným faktorom zodpovedným za zvýšenie tlaku krvi sú estrogény, ale presný mechanizmus ich pôsobenia nie je popísaný. Zatiaľ len pri progesteróne sa nezistila žiadna signifikantná spojitosť medzi perorálnou (podávaný ústami) antikoncepciou a hypertenziou. Užívaním antikoncepčných tabliet sa tiež zvyšuje riziko kardiovaskulárnych komplikácií, je vyššie riziko cievnej mozgovej príhody, akútneho infarktu myokardu a tromboembolickej choroby. Vyššie kardiovaskulárne riziko je najmä u žien nad 35 rokov a u tých, ktoré fajčia. Preto ženám nad 35 rokov, ktoré fajčia, je nevyhnutné odporučiť, aby prestali fajčiť, a ak napriek tomu vo fajčení pokračujú, mali by prestať užívať perorálnu antikoncepciu.

Nie je jednoznačne jasné, či u žien vo vyššom veku sú vyššie hodnoty systolického tlaku krvi dôsledkom veku alebo menopauzy. Menopauza, maskovaná presorickým účinkom starnutia, zvyšuje tlak krvi málo (okolo 3/3 mmHg), ale výrazne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb a má nepriaznivý vplyv na viacero kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Hormonálna substitučná liečba u postmenopauzálnych žien nezvyšuje vo všeobecnosti tlak krvi, môže spôsobiť len menší vzostup systolického tlaku krvi, ale zlepšuje kardiovaskulárny rizikový profil, znižuje výskyt koronárnej choroby a cievnej mozgovej príhody a navodzuje pokles kostných fraktúr a rakoviny hrubého čreva. Aj keď na druhej strane treba spomenúť, že užívanie hormonálnej substitučnej liečby sa spája so zvýšeným rizikom rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení. Celkovo sa zatiaľ nepotvrdil jednoznačný kardioprotektívny účinok hormonálnej substitučnej liečby u postmenopauzálnych žien.

Vysoký tlak krvi v tehotensve môže zapríčiniť krvné, obličkové a pečeňové zmeny, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plod aj matku. Diagnóza hypertenzie v tehotenstve by sa mala zakladať na najmenej dvoch meraniach vysokého tlaku krvi pri dvoch odlišných príležitostiach. V prípade namerania tlaku krvi 140 – 149 a/alebo 90 – 95 mmHg sa najprv zvažuje nefarmakologický postup (bez liekov) a s narastajúcou hodnotou tlaku krvi a prítomnosti rizikových faktorov ďalšie starostlivé sledovanie a obmedzenie námahy. Tehotným sa odporúča normálna diéta bez obmedzenia soli, ale nie zníženie hmotnosti. Otázne ostáva podávanie antihypertenzív tehotným ženám s miernou až stredne závažnou hypertenziou. Podávaním antihypertenzív sa tehotným ženám znižuje riziko kardiovaskulárnych komplikácií počas tehotenstva pre matku i plod, ale zníženie tlaku krvi prospešné pre matku s hypertenziou môže poškodiť uteroplacentárnu perfúziu, a tým ohroziť vývoj plodu. Opodstatnenosť medikamentóznej liečby je u tehotnej ženy pri tlaku krvi ≥ 150 a/alebo ≥ 95 mmHg. Pri tlaku krvi ≥ 170 a/alebo ≥ 110 mmHg je potrebná okamžitá hospitalizácia.

PharmDr. Adela Čorejová, PhD.